Mer stadsodling i Malmös parker

I Malmö är det lika självklart att odla i parker som att promenera. Visionen slås fast i en strategi för stadsodling på allmän plats som antogs av tekniska nämnden på onsdagen. I strategin utreds förutsättningarna för Malmöborna att odla i stadens offentliga parker, det som i plansammanhang går under benämningen allmän platsmark.

Stadsodling i Enskifteshagen

Stadsodling kan jämföras med engagemang i idrottsföreningar, matlag, studiecirklar och intresseföreningar, som traditionellt har varit viktiga byggstenar i samhället och skapat sammanhang i kvarter och bostadsområden. Stadsodling bygger på liknande principer och tar vara på engagemang som finns för utemiljön nära hemmet. Det leder till långsiktig social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet – förutom att vi också får en grönare stad.

Strategin tittar på möjligheterna att uppmuntra stadsodlingen i Malmö genom att stötta pågående projekt, peka ut platser i staden som lämpar sig för permanent respektive tillfällig odling och etablera stadsdelsträdgårdar.

Idag pågår stadsodling på elva platser i staden, där Gatukontoret är inblandat i någon form. Sju av dem bedöms vara eller kunna utvecklas till stadsdelsträdgårdar: Slottsträdgården, Terrasserna i Lindängelund, Folkets park, Enskifteshagen, Hyllie, Beijers park och Ögårdsparken.

– Stadsodling ger möjlighet att utveckla en känsla för naturen och det ekologiska systemet även om man bor i en stad och för Malmös barn att lära sig mer om var maten kommer ifrån, säger Anders Törnblad (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.

Pressmeddelande 14 december 2016 – Malmö stad, mynewsdesk →

Minnesanteckningar från Stadsodlingsnätverkets stormöte den 26 april på Studiefrämjandet

 

2016.04.26

Närvarande: Sara Stiber (Växtvärket), Jimmy Lindsjö (Naturskyddsföreningen), Jerker Argullander (Studiefrämjandet), Charlotte Hansson (Växtvärket och Naturskyddsföreningen), Lena Rydälv (Solbackens stadsodling på John Eriksson väg)


Runda
Lena Rydälv berättar om hennes nya stadsodling som hon och hennes granne startat. Facebooksida finns (https://www.facebook.com/Solbackensstadsodling). Vi tipsar henne om att berätta om sin odling via stadsodlingsnätverkets sida.

Jerker berättar lite om Studiefrämjandet och Tusen Trädgårdar som händer den 3 juli.

Jimmy berättar om Naturskyddsföreningen som nationellt har Jordbruk som ett av sina fokus, och lokalt i Malmö fokuserar de bl.a. på Urban vegetation och verkar där för ökad stadsodling (och kännedom om). Driver bland annat en facebookgrupp för stadsodling som står lite i stå för tillfället.

Charlotte är både med i Naturskyddsföreningen och i Växtvärket. Berättar även om “Natursnokarna” – som är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet där barn och deras vuxna upptäcker naturen tillsammans, och som startar med ett första möte 27 april. Hur omfattande det blir beror lite på hur många som vill vara ledare. Berättar om Växtvärket som odlar med barn i bland annat slottsträdgården, som deltar på Malmö Garden Show med Barnens Balkong och med Kojlandet och även kommer arrangera bygglek i Folkets Park i sommar.

Arbetsgrupper

Grupperna är lite diffusa just nu och inte så mycket finns att rapportera specifikt vad vi på mötet vet. Det vi har uppdateringar om gäller mest vårt stundande gemensamma tält på …

Malmö Garden Show: Foldern med information om Stadsodlingsnätverket har kommit från tryckeriet. Vepan är på G. 200 tygflaggor är klippta men ännu inte monterade. Det blir ingen gemensam folder från Malmö stad…just nu… men kommer senare… alla förvaltningar som har egen info kan ta med material… MKB har fixat fröer och en stor karta över Malmö…de kan dock inte stå i tältet.. Vi påminner om att alla ska meddela Helen Nilsson (miljöförvaltningen) om när de kan stå i tältet – se även mailutskicket från henne.

Plattformsgruppen har varit på möte med Gatukontoret för att prata om hur plattformen kan stöttas. Vi pratade om att kommunikatörer på Gatukontoret kan skicka texter och bilder till oss i plattformsgruppen som vi kan publicera på vår blogg. Vi ska också skicka en text till möte med Tekniska nämnden med förslag om att stötta plattformen ekonomisk i budgeten 2017. I texten kommer vi föreslå ett scenario om en 10% tjänst för underhåll av innehåll samt ett scenario om en 30% tjänst för utveckling och underhåll av plattformen.

Mötet på Gnistan

Safija har svårt att själv ta emot men vill gärna att vi kommer och besöker. Vi avvaktar. Kanske ett möte i höst kan hållas där?

Övrigt

  1. Kan vi samla mer på driven? Jimmys förslag är att alla som är medlemmar nätverket ska enkelt kunna hitta våra dokument.
  2. Vi berättar om nätverkets vision och rutiner för Lena och Charlotte som inte varit på våra möten innan.

Nästa möte

Växtvärket, som håller till i Underverket i korsningen Hasselgatan/Bokgatan, bjuder in den 8 juni kl 13-15.

Skånsk livsmedelsstrategi på gång under 2016

Våren 2015 påbörjades arbetet med en skånsk livsmedelsstrategi – för att utveckla och stärka den skånska matproduktionen, och skapa jobb och hållbar tillväxt.

Syftet med strategin är att stärka den skånska matproduktionen, skapa jobb och tillväxt. Dessutom ska exporten av mat öka. Hela livsmedelskedjan berörs, och hållbarhetsperspektivet är fundamentalt. Skåne är avgörande för hela Sveriges livsmedelsförsörjning, och kan bidra konkret till den nationella strategin, vilket i sin tur gagnar Skåne. Det gäller arbetstillfällen, livsmedelsförsörjning, hälsa och miljö.

Arbetet med en nationell livsmedelsstrategi och arbetet med en skånsk regional strategi löper parallellt. Skåne har därmed möjlighet att påverka utformandet av den nationella strategin och kommer löpande att bidra med inspel från ett skånskt perspektiv. Det första skånska inspelet till den nationella strategin skickades in den 17 september 2015.

Läs det skånska inspelet till den nationella strategin (pdf, öppnas i nytt fönster)

Både den regionala och den nationella livsmedelsstrategin ska vara färdiga under 2016.

För mer information gå till Utveckling Skånes hemsida här

Stadsodling stormöte 7 mars 2016

Minnesanteckningar från senaste Stadsodlings stormöte måndag 7 mars, på Odlingsnätverket Seved.

Runda

Maria Kim Persson – Odlingskoordinator på Odlingsnätverket Seved. Berättar om ONVs bakgrund och uppdaterar om samarbeten och nytt för i år. Öppen Grönskola

Lina Ahlerup – Odlingsutbildning på Hvilan praktik hos ONV 4 veckor i vår.

Charlotte Nycander – Happy onion

Lina Martinsson Von Friesen – PTSD centrum innan trädgårdsmästare

Jerker Allgulander – Studiefrämjandet, stadsodling och koloniträdgårdsförbundet. Involverad i 1000 trädgårdar som händer den 3 juli, som söker fler besöksmål.

Göran Larsson – OiS mest ute på Rosengård och jobbar med boendenära odling där och kassör på ONV.

Jimmy Lindsjö – Privat intresse och representant för Naturskyddsföreningen. Har bildat en stadsodlings grupp inom föreningen där Charlotte Hansson är ansvarig, men hinner tyvärr inte gå på våra möten utan Jimmy representerar. Gruppen ska sprida kunskap och involvera fler i stadsodling.

Lina Hirsh – Koordinator åt GK på terasserna. Concret farming med utomhuspedagogiska aktiviteter på Terasserna. Holma – aktiv i växthusen. Ingen ny projektledare på Lindängenlund efter John Lepic och ansvaret är flyttat till omr ”besöksanläggningar”.

Olivia – Sociolog i botten, skriver uppsats om stadsodling. Studerar Tillämpad klimatstrategi. Försöker få en överblick om nätverken just nu. Malmö stad i förhållande till medborgare.

Johanna Hagen – kom senare. Trädgårdsmästare och har varit på CSA gårdar.

Arbetsgrupper

Påverkansgruppen har skickat ut manifest.

Gemensamma arbetsmöten med samordningsgruppen än så länge då det inte är så många aktiva.

Ingen ny finansiering känd för hemsidan.

Ska vi göra en gemensam insats för att hitta finansiering till jobbet kring hemsidan. En person som kan göra gratis förslag om ny logga för Stadsodling Malmö. Ex. till flaggor, pins, flyers osv. Petra har sagt att hon kan avlägga lite i sin budget.

Artiklar

Hitta minsta gemensamma nämnare. Artikelserie – skriva artiklar från olika håll med olika behållningar som vi har, markfrågan, finansiering osv.

Stadsbruk arbetar på att få till en artikel – Happy Onion var med i Sydsvenskan nyss.

Odlingsnätverket Seved ska återuppta och aktivera de artikelplaner som finns.

Malmö Garden Show

27 maj. Vi har som nätverk ett eget tält där stadsodlingsnätverket hjälps åt att informera och sprida info om stadsodling och hur och var en kan bli aktiv.

Dekor och Material: mkt fr Malmö stad, eget infomaterial från alla föreningar som vill vara med.

Planeringsmöte – 10/3 Kl. 11-12 på Stadshuset.

Petra och Jessica ansvariga från Malmö kommun.

Nästa stormöte

Vecka 17. Stormöte innan Malmö Garden Show. Studiefrämjandet återkommer med vilka tider som är möjliga för lokaler och Naturskyddsföreningen är värdar.

Ev. möte på Gnistan

Maria kollar med Emma om vad Safija ville kring träffen.

Övriga frågor

  • Matsuveränitet: Tillgången på mat är en grundläggande mänsklig rättighet. Handlar om makten över sin egen mat och rätten till sin egen mat. Matproduktion och konsumtion av säker mat, globalt, nationellt och lokalt. CSA, andelsjordbruk – Vilka hinder finns? Samordning? Hur lyfter vi bönderna? Påverkansarbete.

Mötet avslutas

Sydsvenskan: ”Urbana jordbrukare vill skapa bykänsla”

sydsv_stadsbruk_happy_onion

Om projektet Stadsbruk och Happy Onion Farm, 2 mars 2016 i Sydsvenskan:

”– Jag letade efter meningen med livet och fastnade för odling, säger Charlotte Nycander, en av de första att nappa på erbjudandet att arrendera mark för småskalig, kommersiell odling inne i stan.

Tillsammans med Carlos Rojas och Isolde Broekmans bildade hon det urbana odlingskollektivet Happy onion farm.

– Vi ville inte bara prata fluff om klimatet utan göra något konkret, förklarar Isolde Broekmans.

Temperaturen balanserar runt nollan när odlarna stegar runt i jordåkern Botildenborgs gård och Västra Skrävlinge kyrka vid trafikplats Rosengård.

150 frösorter är inköpta och redan nu börjar odlingssäsongen, om än bara på planeringsstadiet. Marken mäts upp och odlingsskisser tar form utifrån de lärdomar de dragit från fjolårets odlingssäsong.”

Arbetsgruppmöte minnesanteckningar 14 dec 2015

Deltagare:

Jimmy L, Lina H, Linnea W, Emma I, Helen N

Runt bordet

Jimmy – påverkangrupp – har sin marketing text

Lina – odlingsgrupp och påverkangrupp – mycket verkar som blir anställning via GK på Lindängen, odlingsperson ut på Holma/krocksbäck

Emma – håller inte på med Stadsodling, men är med i plattformen. Kommer att vara med på möten, inte ansvarig för en grupp längre. Plattformen – jobba när vi kan! Behöver pengar för att det ska utveckla.

Helen – Samordningsgrupp (kontaktperson), håller mest på med stadsbruk projektet

Linnea – Maria skulle vara med, jobbar mycket tillsammans, Maria och Julia – samarbete med BID, skolorna. Svårt med pengar. KS bara godkänd 2015. GK vill bara finansiera enskifteshagen. Odlingsnätverket ska skicka in en insändare angående odlingsnätverket. Linnea jobbar med OWB (museet, sär-gymnasieskolan – Nya Latin) och i Etiopien. Göran är med i Odla i stan – odla Rosengård.

Stor möte – de olika grupperna

Vi uppdaterade Linnea och varandra om de olika arbetsgrupperna som finns. Kontakt personerna ska finnas på plattformen.

På nästa stormöte ska vi ta upp visionen – Jimmy saknade ord eko och hållbarhet.

Vi behöver lyfta profilen av stadsodling i Malmö – känns som fokus för 2016

Förslag för våren: att nätverket på vårens arbetsgruppmöten lägger tid och kraft på att påverka genom debattartikel/lar och liknande. För att lyfta situationen för stadsodling i Malmö. Vi behöver fundera på vilka saker känns mest akut – från det gör en Malmö initiativ. Sedan alla som vill skriva på.

Linnea hoppas på en artikel i Sydsvenskan innan årsskiftet, och sedan en debatt artikel. Vill ha stöd från odlingsnätverket.

Förslag till ett event, t.ex. stänger av en gata.

Nästa arbetsgruppsmöte

Nästa möte av arbetsgrupperna är tisdag 26 januari kl 8-10 på miljöförvaltningen. Helen bjuder på kaffe och en macka!

Ny paraplyorganisation – andelsjordbruk Sverige/ CSA Sweden

Nu finns det en paraplyorganisation för andelsjordbruk eller CSA i Sverige.

Syftet med den nya föreningen är att verka för den hållbara utvecklingen av andelsjordbruk (CSA) i Sverige.

Föreningens interimstyrelse består av:
Maja Söderberg, Nybrukarna, Tolg/Berg/Skärbäck (Växjö)
Tobias De Pessemier, CSA Stackvallen, Krokshult (Oskarshamn)
Niklas Markie, Nyttogården, Näsåker (Sollefteå)
Linda Isaksson, Torsåkers gårdsprodukter, Prästmon (Kramfors)
Mona Andersson, Graninges andelsjordbruk (Sollefteå)
Håkan Rasmusson, Värpinge Grön CSA (Lund)

Mer information kan hittas på deras hemsida www.andelsjordbruk.se

Om du har en CSA  eller vill stödja CSA kontakta föreningen och blir medlem.

Våra sista minnen med Green Team

Sedan sist vi skrev har vi hunnit med tre nya utflykter: en till sportfiskeföreningen Spinnaren, en till Malmö Viltvårdsförening och en till Friluftsfrämjandet!

IMG_0077 (kopia)Spinnaren
Khansa: ”Vi träffade först Göran och gick till den stora dammen och pratade lite om fiskar och sportfiske. Vi fick fiskespön och sportfiskade. Vi fick räkor som vi satte fast på kroken på spöet, sedan stod man bara där och väntade till de nappade. Abass fick napp men fisken släppte kroken. Jag filmade och fotade lite runtomkring mig.”

 

Malmö Viltvård
IMG_0276 (kopia)Abbas: ”Vi åkte bil till Vomb med Malmö Viltvårdsförening . Vi samlades utanför deras stuga. Bredvid stugan fanns det en slags maskin de hängde döda djur i. Maskinen tar ut köttet från djuret, sen torkas skinnet några dagar och efter det kan man använda det – till att göra kläder eller smycken till exempel. Efetr det åkte vi på en rundtur i skogen för att se djur. Vi såg kronhjortar och normala hjortar! Efter turen samlades vi i deras stuga. I stugan fikade vi. Efter fikan tog vi några bilder och sen åkte vi tillbaka. Det var en rolig dag!”

 

Friluftsfrämjandet
Haseeb: ”Vi på Green Team träffade Friluftsfrämjadet i Käglinge. Vi samlades vid skogen där vi fick en lapp med frågor och sen fick vi gå runt i skogen och svara på frågor. Efter att vi svarat på frågorna gick vi till en grillplats och där tog ledarna fram ett trangiakök. På det så lagade vi pannkakor. Efter att vi lagat dem åt vi och sedan tog tiden slut. Vi tog våra ipads och promenerade till busshållplatsen och åkte hem.”

 

Det här var vår sista utflykt. Tack så mycket för att ni hängt med oss på de här utflykterna med Green Team. Om det kommer igen så vill vi vara med! Det var riktigt roligt! Haseebs favoritutflykt var när vi var på SEA-U och Viltvårdarna. Nurs favoritutflykt var SEA-U. Abbas favoritutflykt var SEA-U och Spinnaren.

Hoppas vi ses nästa år!

Hälsningar,
Green Team

 

IMG_0344 (kopia)

rapport från Plattformsmöte

Den 4 november träffades arbetsgruppen Plattformen för att fortsätta jobba med Stadsodlingsnätverkets digitala plattform.

Närvarande var August Nilsson, Emma Ivarsson och Sara Stiber från Glokala folkhögskolan samt Helen Nilsson från Miljöförvaltningen.

Vi fick besök av Stefan Danielson – journalist som arbetar inom Studiefrämjandet.  Vi spånade på idéer kring hur Stefan kan hjälpa till i arbetet med plattformens texter och utveckling.

Utöver ett inspirerande samtal med Stefan fyllde vi på plattformens kalender med aktiviteter, uppdaterade tekniska detaljer och spånade kring plattformens framtid. Hur kan vi hitta finansiering för att arbetet med plattformen ska bli hållbart?

Vi ses nästa gång den 9 dec kl 10-12 på Sofielunds folkets hus. Välkommen!
Anmäl dig till emma.i@glokala.se.

plattformsmote

Rapport stormöte med Stadsodlingsnätverket

stormote5nov

Hej, här hittar du anteckningarna från Stadsodlingsnätverkets stormöte den 5 november:

Stadsodlingsnätverkets stormöte

Torsdag den 5 november kl. 18.00 – 20.00 Plats: Stadshuset, August palms plats 1

Deltagare:
Emma Ivarsson, Grönsakslandet, Glokala folkhögskolan
Göran Larsson, Odla i stan
Johanna Brun, Bärfis, Glokala folkhögskolan
John Lepic, gatukontoret, Malmö stad
Sten Göransson, gatukontoret, Malmö stad
Lina Ahlerup
Maria Kim Persson, Odlingsnätverket Seved
Julia Stepp, Odlingsnätverket Seved
Stefan Danielsson, Studiefrämjandet
Anna-Karin Engdahl, fastighetskontoret, Malmö stad
Lina Hirsch, Lindängelund
Sara Stiber, Bärfis, Glokala folkhögskolan
Jerker Allgulander, Studiefrämjandet
Niklas Hjelm, Hemmaodlat
Monika Bengtsson, Stadsbruk

Minnesanteckningar:

Introduktion
Emma presenterade kvällens program och höll en kort intro om nätverkets historia där hon konstaterade att nätverket hade sitt första möte för 5-6 år sedan och har sedan dess haft möten ca 2 gånger per termin. Sedan gick vi laget runt där alla deltagare presenterade sig.

Rapporter från arbetsgrupper

Samordning
Gruppen har haft två möten. Det man främst har ägnat sig åt är att utarbeta förslag till vision och rutiner för nätverket . Emma Ivarsson som är sammankallande vill lämna över ansvaret till någon annan i nätverket. Enligt Emma kan Helen Nilsson på miljöförvaltningen tänka sig att vara sammankallande om det inte finns någon annan i nätverket som anmäler sitt intresse.

Påverkan (politisk påverkan)
Gruppen har haft två möten men inget som hänt sen senaste stormötet.

Plattform
Hade senaste mötet igår 4/11. Plattformen som är en hemsida har döpts om från Grönsakslandet till Stadsodling Malmö. Helen på Miljöförvaltningen tillsammans med Emma, Sara och August (från Glokala) arbetar med hemsidan helt ideellt. Det är inte hållbart i längden. Gruppen håller igång hemsidan åtminstone till sommaren. Finner man inte medel tills dess är risken stor att hemsidan läggs ned. Bidra gärna med förslag kring finansiering! Och tänk gärna in plattformen i era projektansökningar. Kontakta plattformsgruppen för mer info.
Det föreslogs att man skapar en länk till fastighetskontorets information om odlingsmöjligheter.

Odlare
Inget att rapportera från odlargruppen.

Forskning
Staffan Schmidt, Malmö högskola håller i gruppen, inget att rapportera.

Verkstad
Mötet avslutades med ett grupparbete där vi diskuterade stadsodlingsnätverkets styrkor och svagheter genom en SWOT-analys och förslag på vad som kan göras för att stärka och utveckla nätverket.

Nedan följer en sammanställning av SWOT-analysen och förslag.

STYRKOR:
Mångfald, eldsjälar, gemensamt mål, ett nav, drivkraft, stor kompetens, öppen och flexibel form, självorganiserande, Ideella, privata och offentliga aktörer samverkar, nätverket lever kvar trots att det inte finns någon huvudman, befriad från hierarkier, känslan av att ha kollegor

SVAGHETER:
För få, svårt för nya att få grepp om nätverkets innehåll och struktur, Brist på tid och resurser, formen kan göra att kontinuiteten kan brista, Formen kan göra att det är svårt att samarbeta med kommunen, nätverk utan kontaktpersoner gör det svårt att samarbeta

MÖJLIGHETER:
Engagerar Malmöbor kring matförsörjning, stärker sociala nätverk, kunskapsutveckling, integrationsbefrämjande,
Definiera mål genom stadgar

HOT:
Tidsbrist hos deltagare, saknas tillhörighetskänsla?, folk ifrågasätter sin roll

Förslag:

  • Avlönad samordnare för plattformen
  • Utbilda
  • Skapa någon slags förening eller organisation
  • Skapa stadgar och mål
  • Bilda kontaktgrupp med möjlighet att påverka
  • Riktade insatser till de personer som hyr odlingslotter, vad har de att vinna på att vara med i nätverket?
  • Bjuda in politiker till nätverket?

Rutiner och vision
Vi hann inte med att diskutera förslag till rutiner och vision, tas upp vid nästa möte.

Nästa möte
Nästa möte är onsdag den 13 januari kl. 13 – 15 hos Hemmaodlat vid Augustenborgstorget. Närvaroanmälan görs till Niklas Hjelm, niklas@hemmaodlat.se.

Vid anteckningarna
/Sten Göransson