Stadsnära odling

Åkermark i Malmö kommun

åkermark malmöMalmö består av mer än bara stad. Malmö stad är nämligen en mycket stor markägare som förvaltar ca 10 000 hektar mark, varav ca 5 000 hektar jordbruksmark och 2 200 hektar skog (genom fastighetskontoret), resten består av staden (park, industrimark, parkeringsplatser osv). Jordbruksmarken i Malmö kommun utgör knappt 30 % av kommunens landyta. Åkermarken hör till de bästa i Sverige för odlingsändamål vilket lett till att storskaligt och intensivt jordbruk bedrivs. Skåne är ett utpräglat jordbruks län med bördiga och högavkastande åkrar. Den svenska åkermarken är klassad i en 10-gradig skala. De tre högsta klasserna finns enbart i Skåne och utgör här nästan hälften av åkerarealen. Den höga avkastningen gör att åkermarken inte enbart kan ses som en lokal resurs i produktionssammanhang utan även som en regional och nationell sådan. Jordbruket domineras av spannmålsodling men även sockerbetor, oljeväxter och trädgårdsväxter odlas.

Tyvärr har åkerarealen i kommunen minskat. Nästan en tredjedel av åkermarken har försvunnit sedan 1981, från 6695 hektar till 4609 hektar år 2012. Exploatering av jordbruksmark minskar inte bara arealen av odlingsbar mark utan även möjligheterna för ett stort antal arter att ha kvar sin hemvist inom kommunen.

Vad odlas i Malmö?

jennys äppleDet finns ett fåtal ekologiska bönder i Malmö, de odlar spannmål, grönsaker och äpple. I övrigt odlas det mycket spannmål, sockerbetor och raps på Malmös fina jordbruksmark. Det odlas också mycket grönsaker, mer än hälften av all svensk blomkål odlas i Malmö. Det finns också odling av prynadsväxter, och växthusodling av tomat och gurka. Det finns begränsad djurhållning i Malmö, mest är det hästar och sedan lite nötkreatur, lamm och höns. Det finns ingen grisproduktion alls i kommunen.

Generellt om odling kring Malmö

Regeringens mål om att minst 20 procent av jordbruksmarken skulle vara i certifierad ekologisk produktion vid slutet av 2010 uppnåddes inte. I Skåne var knappt fem procent av åkermarken ekologiskt odlad år 2010.

I Malmö ökar arealen ekologisk odlad mark långsamt, både som andel av den totala åkerarealen och i totala siffror. År 2011 uppgick den ekologiskt odlade marken, totalt sett, till knappt 350 hektar i Malmö (7,1 %). Ökningen beror till viss del på att den totala arealen åkermark sakta minskar.

Korta arrendetider och minimal djurhållning (vilket innebär brist på stallgödsel som används i ekologisk odling för att minska användning av konstgödsel) inom kommunen är exempel på hinder för den ekologiska odlingen. Minskningen av det organiska materialet i marken och företeelsen att förstöra råvaror för att upprätthålla priserna är andra frågor som påverkar det långsiktiga användandet av jordbruksmarken.

Malmö stad har genom beslutet om förtätning av staden fått en förändrad roll när det gäller jordbruksmarken som inte längre behöver förvaltas i väntan på bebyggelse. Mer information kan hittas här.

DSC_0075