Odla!

Saknar du en stadsodling? Tipsa oss på info@stadsodlingmalmo.se!

Vill du börja odla?

Stadsodlingar

Kom med och odla på någon av stadsodlingarna runt om i Malmö. Läs mer om de odlingar som finns och hur du kan ta kontakt.

Starta ny stadsodling

Stadsodling kan se ut på många sätt. Läs mer om att starta en ny stadsodling på mark i Malmö.

Fotograf Johann Selles

Odlingslotter

Läs mer om Malmö stads odlingslotter. Du arrenderar en liten bit mark och kan odla frukt, bär, blommor och grönsaker.

Dela trädgård

Trädgårdsdelning: På co-grow.se kan odlare och trädgårdsägare själva hitta och ta kontakt med varandra.

I Malmö finns någonting för alla. Oavsett om du vill odla tillsammans med andra, på en egen odlingslott eller i en pallkrage på innergården.

Att odla ger oss möjlighet till rekreation, social gemenskap, bättre livskvalitet och är ett effektivt sätt att producera en rad ekosystemtjänster. Odlingar bidrar till att stadsmiljön blir friskare och vi ser ett ökat växt- och djurliv. Grödorna tar också upp koldioxid som motverkar den globala uppvärmningen.

Stadsodlingen kan se ut på många sätt. Den gemensamma nämnaren är att man planterar, vårdar och skördar. Oavsett om du odlar i kruka på balkongen, i en pallkrage i en park eller på ett stort fält.

Starta ny stadsodling

Har du hittat en bit mark där du vill starta en stadsodling? Kontakta markägaren för att se vad som är möjligt!

Odling på allmän platsmark

Fastighets- och gatukontoret (Malmö stad) har hand om våra gator, parker och torg. Detta är allmän platsmark. Fastighets- och gatukonoret arbetar för att möjliggöra mer stadsodling på allmän plats och har utarbetat en strategi med riktlinjer för hur stadsodling på kommunens mark ska hanteras. Om du vill veta mer om odling på allmän platsmark eller vill skicka in en intresseanmälan, läs mer stadsodling Malmö stad. 

Fastighets- och gatukontoret tecknar skötselavtal för odling på allmän platsmark med föreningar eller organisationer, dock inte med enskilda personer eller företag. Inom föreningen ska ansvarig kontaktperson utses. Det är sedan föreningens ansvar att organisera odlingen och ansvara för att de enskilda odlarna inom föreningen följer gällande lagar, riktlinjer och annat som anges i ett upprättat skötselavtal mellan kommunen och föreningen. Odling sker i pallkragar/odlingsbäddar/kärl. Läs mer – allmänna bestämmelser

Odling på kvartersmark

All mark runt om och närmast fastigheter är kvartersmark. Om du vill odla intill ditt hyreshus eller kontor ska du kontakta din hyresvärd.

Exempel – läs mer om hur MKB möjliggör odling →

Kommersiell odling – större ytor

Om du vill odla i större skala och sälja dina grödor kan man göra det på större ytor (min 600 kvm) på mark som Fastighets – och gatukontoret arrenderar ut.

Stadsbruk – utveckla ett odlingsföretag

Stadsbruk möjliggör kommersiell stadsodling. Som odlare kan du få hjälp med att arrendera mark och delta i deras inkubator för att utveckla ett framgångsrikt odlingsföretag. Inom ramen för Stadsbruk odlas det just nu på tre ställen i Malmö: Västra Skrävlinge, Botildenborg och Hyllie.

Här har vi samlat några tips för dig som vill odla i staden.

Kontakta alltid markägaren.

Marken i staden kan vara förorenad. Det gäller till exempel där det legat gamla industrier och områden med tung trafik. Vid osäkerheter kontakta miljöförvaltningen.

 • När du använder odlingslådor använd giftfria material och virke med naturlig motståndskraft, exempelvis ek.
 • Gamla järnvägssliprar ska aldrig användas eftersom de innehåller giftet kreosot.
 • Tänk på att uppsamlat regnvatten från tak och rännor kan innehålla förhöjda halter zink och koppar.

Odlingslotter

Det är fastighets- och gatukontoret som har hand om Malmö stads odlingslotter. På en odlingslott kan du odla frukt, bär, blommor och grönsaker samt har möjlighet att hålla kompost. I Malmö finns det ca 1 900 odlingslotter fördelade på 23 områden. Lotternas storlek varierar från 20 till 200 kvm och priserna på dessa varierar beroende på område och storlek.

Hur anmäler man sig för en odlingslott?
Du kan ställa dig i kö både till lediga lotter och till lotter som idag är utarrenderade. Webbanmälan.

Kolonier
Fastighets- och gatukontoret arrenderar även ut mark till olika Temaodlingar och Koloniföreningar.
Om du är intresserad av att skaffa en kolonistuga bevakar du annonseringen i tidningarna. Det kan också finnas uppgifter om lediga stugor på koloniföreningarnas anslagstavlor.

I många länder har det sedan länge varit vanligt med bisamhällen i städerna. I New York tex finns det flera höghus där det står bikupor på taken. Biodlarna säljer stolt sin lokalproducerade honung på marknaderna och berättar ifrån vilka kvarter bina har samlat sin nektar. Bin är livsviktiga insekter som har minskat dramatisk i senare åren. Vi behöver bin för miljön men också för matproduktion.

Och bitrenden har kommit till Malmö. Det har sedan länge funnits bin på taket till Malmö opera, men nu poppar det upp biodlingar överallt! Vill du ha egna bin? Man behöver inget tillstånd för bikupor i Malmö. Men det är viktigt att man har en god dialog med sina grannar och vidtar så stora försiktighetsmått som möjligt för att minska störning. Till exempel är det viktigt att tänka på att kuporna ska placeras så att flygstråket inte går direkt över granntomten. Tänk också på att öka flyghöjden med ett plank eller en spaljé för att minska risken för oönskat möte mellan bi och människa.

Om du har ett bisamhälle ska du anmäla till länsstyrelsen var det står. Tryck här för att komma till blanketten för detta. I anmälan ska du ange vilken fastighet bisamhället är stadigvarande uppställt på, och om det ska flyttas till en tillfällig uppställningsplats. Det är kostnadsfritt och anmälan handlar mest om att minska smittorisken bland Skånes bin:

Reglerna för biodling i Sverige hittar du på jordbruksverkets hemsida denna länk.

Det finns vägledning för småskalig producenter av honung från livsmedelsverket

Här är några saker som är bra att känna till om du planerar att ha höns på din tomt i Malmö. Det krävs oftast tillstånd från miljöförvaltningen för att ha höns i tättbebyggt område.

 • Tala alltid med dina närmaste grannar om dina planer på att hålla höns och lyssna på deras inställning och önskemål. Det är viktigt att dina grannar blir underrättade i god tid.
 • Hönshus och rastgård bör inte placeras i direkt anslutning till grannes tomtgräns.
 • Det är tillåtet att ha två till tre dvärghöns utan tillstånd från miljönämnden/miljöförvaltningen. Vid klagomål kan dock annan bedömning göras.
 • Hönshållningen bör omfatta högst fem hönor, tupp är inte tillåtet inom tätbebyggt område.
 • Hönshållningen får inte orsaka olägenhet för kringboende människors hälsa genom till exempel lukt- eller ljudstörningar.
 • Orsakas olägenhet för människors hälsa av din hönshållning kan det medföra förbud att hålla höns på din fastighet.
 • Från smittskyddssynpunkt (salmonella) bör hönsen inte vara lösa på fastigheten, utan ska vistas i sina utrymmen, hönshus och hönsgård.

Tillstånd

 • Det krävs tillstånd av miljönämnden/miljöförvaltningen, enligt lokala miljöföreskrifter för Malmö stad, ”för hållande av fjäderfä inom område med detaljplan samt inom tätbebyggda områden.”
 • Avgiften för tillstånd är 2 680 kr (2013) enligt tillsynstaxan, beslutad av kommunfullmäktige. Tillståndet är personligt.
 • Ansökningshandlingar om tillstånd för hållande av djur finns på malmo.se. Se under Miljö: Ansökan och tillstånd/djurhållning.
 • I ansökan ska hönshusets och rastgårdens utformning beskrivas.
 • En beskrivning med hantering av avfall, foder, strö med mera ska också redovisas. Brister i hanteringen och förvaringen av avfall leder ofta till problem med råttor, lukt och flugor, vilket ska beaktas. Möjlighet till eget omhändertagande genom kompostering i en isolerad kompost bör övervägas.

Hälsosynpunkter

 • Fjäderfä kan orsaka allergier, astma och salmonella. Du bör ha och följa särskilda skötsel- och ordningsregler för hur du ska sköta djuren.
 • Djurhållningen ska ske på ett lämpligt sätt från djurskydds- och djurhälsosynpunkt, och uppfylla de krav som ställs i djurskyddslagstiftningen med sandbad, sittpinne, rede, yta, ventilation, ströbyten etc. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet vad avser djurskyddet.
 • Nationella regler med avseende på fågelinfluensa för hållning av fjäderfä ska följas. Dessa regler kan se olika ut över tid beroende på smittorisk.

Kontakta Miljöförvaltningen om du har frågor om att ha höns.