Hur kommer man igång i Malmö?

Hur kommer man igång i Malmö?

vattningEtt sätt att börja är att odla i krukor eller pallkragar på din innergård eller närmaste gräsmatta. Innan du sätter igång är det viktigt att först kolla av med markägare, fastighetsägare och dina grannar. Du kan även odla på din balkong!

Tänk på att marken i Malmö kan vara förorenad. Det gäller till exempel där det legat gamla industrier och områden med tung trafik. Vid osäkerhet kontakta miljöförvaltningen.
När du använder odlingslådor använd giftfria material och virke med naturlig motståndskraft, exempelvis ek. Gamla järnvägssliprar ska aldrig användas eftersom de innehåller giftet kreosot. Tänk också på att uppsamlat regnvatten från tak och rännor kan innehålla förhöjda halter zink och koppar.

Om du vill odla på en odlingslott så måste du ställa dig i kö, det gör du via en webbanmälan, gå in på någon av följande sidor: www.malmo.se/odlingslotter eller http://fkodlingslotter.malmo.se.  Här hittar du också en karta över de olika odlingsslotter och koloniområden i Malmö.

Om du vill odla på en större skala och även odla för försäljning kan du kontakta Stadsbruk projektet. Stadsbruk vänder sig i första hand till dig som är eller vill bli egen företagare där odling ingår. Vissa av odlarna har en egen affärsplan, varumärke och kunder. Vissa av odlarna samarbetar under varumärket Stadsbruk för att gemensamt hitta kunder. Oavsett inriktning är alla välkommen i Stadsbruk. Läs mer på deras  hemsida – http://www.stadsbruk.se/

Biodling

bees

I många länder har det sedan länge varit vanligt med bisamhällen i städerna. I New York tex finns det flera höghus där det står bikupor på taken. Biodlarna säljer stolt sin lokalproducerade honung på marknaderna och berättar ifrån vilka kvarter bina har samlat sin nektar. Bin är livsviktiga insekter som har minskat dramatisk i senare åren. Vi behöver bin för miljön men också för matproduktion.

Och bitrenden har kommit till Malmö. Det har sedan länge funnits bin på taket till Malmö opera, men nu poppar det upp biodlingar överallt! Vill du ha egna bin? Man behöver inget tillstånd för bikupor i Malmö. Men det är viktigt att man har en god dialog med sina grannar och vidtar så stora försiktighetsmått som möjligt för att minska störning. Till exempel är det viktigt att tänka på att kuporna ska placeras så att flygstråket inte går direkt över granntomten. Tänk också på att öka flyghöjden med ett plank eller en spaljé för att minska risken för oönskat möte mellan bi och människa.

Om du har ett bisamhälle ska du anmäla till länsstyrelsen var det står. Tryck här för att komma till blanketten för detta. I anmälan ska du ange vilken fastighet bisamhället är stadigvarande uppställt på, och om det ska flyttas till en tillfällig uppställningsplats. Det är kostnadsfritt och anmälan handlar mest om att minska smittorisken bland Skånes bin:

Reglerna för biodling i Sverige hittar du på jordbruksverkets hemsida denna länk.

Det finns vägledning för småskalig producenter av honung från livsmedelsverket

 

Lite tips och regler om att ha höns i staden

eggs

Här är några saker som är bra att känna till om du planerar att ha höns på din tomt i Malmö. Det krävsoftast tillstånd från miljöförvaltningen för att ha höns i tättbebyggt område.

  • Tala alltid med dina närmaste grannar om dina planer på att hålla höns och lyssna på deras inställning och önskemål. Det är viktigt att dina grannar blir underrättade i god tid.
  • Hönshus och rastgård bör inte placeras i direkt anslutning till grannes tomtgräns.
  • Det är tillåtet att ha två till tre dvärghöns utan tillstånd från miljönämnden/miljöförvaltningen. Vid klagomål kan dock annan bedömning göras.
  • Hönshållningen bör omfatta högst fem hönor, tupp är inte tillåtet inom tätbebyggt område.
  • Hönshållningen får inte orsaka olägenhet för kringboende människors hälsa genom till exempel lukt- eller ljudstörningar.
  • Orsakas olägenhet för människors hälsa av din hönshållning kan det medföra förbud att hålla höns på din fastighet.
  • Från smittskyddssynpunkt (salmonella) bör hönsen inte vara lösa på fastigheten, utan ska vistas i sina utrymmen, hönshus och hönsgård.

Tillstånd

   • Det krävs tillstånd av miljönämnden/miljöförvaltningen, enligt lokala miljöföreskrifter för Malmö stad, ”för hållande av fjäderfä inom område med detaljplan samt inom tätbebyggda områden.”
   • Avgiften för tillstånd är 2 680 kr (2013) enligt tillsynstaxan, beslutad av kommunfullmäktige. Tillståndet är personligt.
   • Ansökningshandlingar om tillstånd för hållande av djur finns på malmo.se. Se under Miljö: Ansökan och tillstånd/djurhållning.
   • I ansökan ska hönshusets och rastgårdens utformning beskrivas.
   • En beskrivning med hantering av avfall, foder, strö med mera ska också redovisas. Brister i hanteringen och förvaringen av avfall leder ofta till problem med råttor, lukt och flugor, vilket ska beaktas. Möjlighet till eget omhändertagande genom kompostering i en isolerad kompost bör övervägas.

Hälsosynpunkter

    • Fjäderfä kan orsaka allergier, astma och salmonella. Du bör ha och följa särskilda skötsel- och ordningsregler för hur du ska sköta djuren.
    • Djurhållningen ska ske på ett lämpligt sätt från djurskydds- och djurhälsosynpunkt, och uppfylla de krav som ställs i djurskyddslagstiftningen med sandbad, sittpinne, rede, yta, ventilation, ströbyten etc. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet vad avser djurskyddet.
    • Nationella regler med avseende på fågelinfluensa för hållning av fjäderfä ska följas. Dessa regler kan se olika ut över tid beroende på smittorisk.

 

Om du undrar över någonting så kontakta miljöförvaltningen via e-post: halsaomgivning@malmo.se eller ring 040 34 22 40.