Bloggat av: Stadsodlingsnätverket

rapport från Plattformsmöte

Den 4 november träffades arbetsgruppen Plattformen för att fortsätta jobba med Stadsodlingsnätverkets digitala plattform.

Närvarande var August Nilsson, Emma Ivarsson och Sara Stiber från Glokala folkhögskolan samt Helen Nilsson från Miljöförvaltningen.

Vi fick besök av Stefan Danielson – journalist som arbetar inom Studiefrämjandet.  Vi spånade på idéer kring hur Stefan kan hjälpa till i arbetet med plattformens texter och utveckling.

Utöver ett inspirerande samtal med Stefan fyllde vi på plattformens kalender med aktiviteter, uppdaterade tekniska detaljer och spånade kring plattformens framtid. Hur kan vi hitta finansiering för att arbetet med plattformen ska bli hållbart?

Vi ses nästa gång den 9 dec kl 10-12 på Sofielunds folkets hus. Välkommen!
Anmäl dig till emma.i@glokala.se.

plattformsmote

Rapport stormöte med Stadsodlingsnätverket

stormote5nov

Hej, här hittar du anteckningarna från Stadsodlingsnätverkets stormöte den 5 november:

Stadsodlingsnätverkets stormöte

Torsdag den 5 november kl. 18.00 – 20.00 Plats: Stadshuset, August palms plats 1

Deltagare:
Emma Ivarsson, Grönsakslandet, Glokala folkhögskolan
Göran Larsson, Odla i stan
Johanna Brun, Bärfis, Glokala folkhögskolan
John Lepic, gatukontoret, Malmö stad
Sten Göransson, gatukontoret, Malmö stad
Lina Ahlerup
Maria Kim Persson, Odlingsnätverket Seved
Julia Stepp, Odlingsnätverket Seved
Stefan Danielsson, Studiefrämjandet
Anna-Karin Engdahl, fastighetskontoret, Malmö stad
Lina Hirsch, Lindängelund
Sara Stiber, Bärfis, Glokala folkhögskolan
Jerker Allgulander, Studiefrämjandet
Niklas Hjelm, Hemmaodlat
Monika Bengtsson, Stadsbruk

Minnesanteckningar:

Introduktion
Emma presenterade kvällens program och höll en kort intro om nätverkets historia där hon konstaterade att nätverket hade sitt första möte för 5-6 år sedan och har sedan dess haft möten ca 2 gånger per termin. Sedan gick vi laget runt där alla deltagare presenterade sig.

Rapporter från arbetsgrupper

Samordning
Gruppen har haft två möten. Det man främst har ägnat sig åt är att utarbeta förslag till vision och rutiner för nätverket . Emma Ivarsson som är sammankallande vill lämna över ansvaret till någon annan i nätverket. Enligt Emma kan Helen Nilsson på miljöförvaltningen tänka sig att vara sammankallande om det inte finns någon annan i nätverket som anmäler sitt intresse.

Påverkan (politisk påverkan)
Gruppen har haft två möten men inget som hänt sen senaste stormötet.

Plattform
Hade senaste mötet igår 4/11. Plattformen som är en hemsida har döpts om från Grönsakslandet till Stadsodling Malmö. Helen på Miljöförvaltningen tillsammans med Emma, Sara och August (från Glokala) arbetar med hemsidan helt ideellt. Det är inte hållbart i längden. Gruppen håller igång hemsidan åtminstone till sommaren. Finner man inte medel tills dess är risken stor att hemsidan läggs ned. Bidra gärna med förslag kring finansiering! Och tänk gärna in plattformen i era projektansökningar. Kontakta plattformsgruppen för mer info.
Det föreslogs att man skapar en länk till fastighetskontorets information om odlingsmöjligheter.

Odlare
Inget att rapportera från odlargruppen.

Forskning
Staffan Schmidt, Malmö högskola håller i gruppen, inget att rapportera.

Verkstad
Mötet avslutades med ett grupparbete där vi diskuterade stadsodlingsnätverkets styrkor och svagheter genom en SWOT-analys och förslag på vad som kan göras för att stärka och utveckla nätverket.

Nedan följer en sammanställning av SWOT-analysen och förslag.

STYRKOR:
Mångfald, eldsjälar, gemensamt mål, ett nav, drivkraft, stor kompetens, öppen och flexibel form, självorganiserande, Ideella, privata och offentliga aktörer samverkar, nätverket lever kvar trots att det inte finns någon huvudman, befriad från hierarkier, känslan av att ha kollegor

SVAGHETER:
För få, svårt för nya att få grepp om nätverkets innehåll och struktur, Brist på tid och resurser, formen kan göra att kontinuiteten kan brista, Formen kan göra att det är svårt att samarbeta med kommunen, nätverk utan kontaktpersoner gör det svårt att samarbeta

MÖJLIGHETER:
Engagerar Malmöbor kring matförsörjning, stärker sociala nätverk, kunskapsutveckling, integrationsbefrämjande,
Definiera mål genom stadgar

HOT:
Tidsbrist hos deltagare, saknas tillhörighetskänsla?, folk ifrågasätter sin roll

Förslag:

 • Avlönad samordnare för plattformen
 • Utbilda
 • Skapa någon slags förening eller organisation
 • Skapa stadgar och mål
 • Bilda kontaktgrupp med möjlighet att påverka
 • Riktade insatser till de personer som hyr odlingslotter, vad har de att vinna på att vara med i nätverket?
 • Bjuda in politiker till nätverket?

Rutiner och vision
Vi hann inte med att diskutera förslag till rutiner och vision, tas upp vid nästa möte.

Nästa möte
Nästa möte är onsdag den 13 januari kl. 13 – 15 hos Hemmaodlat vid Augustenborgstorget. Närvaroanmälan görs till Niklas Hjelm, niklas@hemmaodlat.se.

Vid anteckningarna
/Sten Göransson

rapport arbetsgrupp Plattformsmöte

Idag, den 8 okt, hade stadsodlingsnätverkets arbetsgrupp Plattformen ett öppet möte i Kollektors tillfälliga lokal mitt på gågatan i Malmö city. Lokalen håller öppet denna och nästa vecka och är ett samarbete mellan Mellanrum och Miljöförvaltningens kampanj Go Malmö! Green options.

Vi bjöd på kaffe och godis och pratade om stadsodling (och en massa andra peppiga saker) med besökarna. Och fick även lite tid att fixa med plattformens tekniska detaljer.

Välkomma att bidra med texter om ditt initiativ till plattformen! Du kan tex maila din text till emma.i@glokala.se. Eller kom på nästa möte så visar vi hur lätt det är att själv lägga in texten. :)

ps. senare idag visar Cinema Politica filmen Edible City i lokalen. ds.

 

 

 

 

Rapport arbetsgrupp Samordning

Den 17 september träffades Arbetsgruppen Samordning för ett möte.

Vi var åtta närvarande från nätverket och en del av tiden delade vi upp oss i två grupper för att diskutera dels Rutiner och dels Vision för nätverket.

Vi startade arbetet med att skriva ner de rutiner vi redan i dag har i nätverket och pratade om fler rutiner som eventuellt skulle underlätta för nätverket att ha. Vi startade även samtalet om vision och syfte för nätverket.

Vi pratade även om nätverket borda ha formen av en förening och vad det kan finnas för fördelar och nackdelar med det, samt om tydliga kontaktpersoner ska finnas på plattformen för att underlätta för fler att ta kontakt.

Tanken är att det denna arbetsgrupp jobbat fram ska presenteras för alla i nätverket på stormötet med Stadsodlingsnätverket torsdagen den 5 november kl 18-20 på Stadshuset. Planen är att skicka ut förslaget på mail innan mötet.

Den 19 okt kl 15:30-17:30 ses Arbetsgruppen Samordning igen, hos Studiefrämjandet, för att fortsätta arbete med förslaget inför stormötet. Anmäl dig till emma.i@glokala.se om du vill komma på arbetsgruppsmötet. 

roots

Rapport från möte med arbetsgrupp Plattformen

Den 16 september träffades arbetsgruppen inom Stadsodlingsnätverket som utvecklar plattformen Stadsodling Malmö. Här kommer en kort rapport från mötet:

Namnet byttes från Grönsakslandet Malmö till Stadsodling Malmö. Texter, funktioner och domäner kollades igenom för att anpassas till det nya namnet. Även facebooksidan har ändrat namn.

Fortsättningsvis planerar vi även att jobba med att ändra utseendet och funktionerna på första sidan, utveckla en karta som är enkel och överskådlig samt hitta en funktion för odlingsinitiativ att själva skriva in infon på kartan.

Hur kan vi få fler att medskapa innehållet på plattformen – kalender, blogg, info? Vi fortsätter at bjuda in och påminna inom stadsodlingsnätverket.

Välkommen på nästa möte som blir den 5 oktober kl 9-11 på Sofielunds folkets hus.

Stadsodlingsnätverket 1/9 2015

Stadsodling Malmö

Anteckningar från odlingsnätverksträff

Lindängen tisdag 1 september 13-15

Närvarande:

Johanna Bruun (Bärfis), Kjell Åke Nilsson (Studie Främjandet), Stina Zetterdahl (Studie Främjandet), Sara Stiber (Bärfis), Louise Lundgren (Grönare Stad), Emma Ivarsson (Glokala), Jimmy Lindsjö (SNF), Sten Göransson (Gatukontoret), John Lepic (Gatukontoret), Lina Hirsch (Concrete Farming/ Lindängen), Helen Nilsson (Miljöförvaltningen).

Runt bordet:

Studie Främjandet ska starta ”Greenteam” i Malmö. Det är en rörelse för att skapa fler möjligheter för ungdomar att uppleva ett friluftliv. För mer information http://www.studieframjandet.se/Hitta-ditt-intresse/Djur–natur/Friluftsliv/Greenteam/ Stina Kommer att jobba med det här i Malmö.

Emma Ivarsson nämnde att det finns en insamling av frö att skicka till Syrien. Hon kommer skicka mer information och du kan kontakta Emma här: emma.i@glokala.se

Jimmy påminde att det är snart skördefest på Enskifteshagen, datum kommer inom kort.

Sten tog upp vikten av att ha odlingskoordinator i Malmö. Malmö betalar för odlingskoordinator i Seved, med behövs fler. Plattformen behöver resurser från Malmö för att försäkra att det kan fortsätta.

John vill ha fler aktörer aktiva på Lindängen. Du kan kontakta John om du vill odla! Använd länken eller mejla John – john.lepic@malmo.se

http://malmo.se/Kultur–fritid/Idrott–fritid/Natur–friluftsliv/Natur–och-rekreationsomraden/Lindangelunds-rekreationsomrade/Terrasserna.html

John också berättade att de söker pengar från ERUF för att anställa personal på terrasserna.

Lina, Lindängens odlingskoordinator berättade att den 7-8 oktober är det skogens dag på Lindängen, det var fullbokat på 24 timmar! De har också en skördefest 11 oktober.

Learning towards Solidarity Based Food Systems (LETSFS) slutrapport från Helen.

Projektet som pågick i 2 år avslutade med en sista workshop i Malmö i maj. Under de två åren har Malmö skickade 24 personer till workshops i Budapest, Prag, Milano, Berlin, Warszawa, och Pula.

Under tiden som projektet pågick så har intresset i Community Supported Agriculture (CSA) blomstrade i Sverige. Projektet skapade intresse och inspirerade Malmöborna att fundera på CSA som ett sätt att odla och sälja grönsaker. Mer information om projektet finns (på engelska) på URGENCIs (Internationell sida med fokus på CSA) hemsida http://urgenci.net/letsfs/

Grupperna rapportera…

På sista nätverksträffen innan sommaren pratade vi om hur vi vill att nätverket ska utvecklas. Vi pratade om vad vi vill göra i nätverket. Vi skapade 5 arbetsgrupper med olika inriktning:

 • Samordning och utveckling: kontaktperson – Emma Ivarsson
 • Odlargrupp: kontaktperson – Lina Hirsch
 • Lobby och påverkangrupp: kontaktperson – Jimmy Lindsjö
 • Forskning och statistik: kontaktperson – Staffan Schmidt
 • Nätverkets plattform på nätet (fd Grönsakslandet Malmö) – kontaktperson Emma Ivarsson

Samordning och plattformsutveckling – Emma rapportera

Lite som Sten sa, behöver resurser till att få liv i plattformen. Ett förslag är att skapa en förening, som stapelbädden. En slutsats från Annette Larssons projekt ”odling över gränserna”.

Nästa möte 17 september 10:30-12:00 Stadshuset (Sten G värd) och nästa plattform möte 16/9 9-11 på Sofielund Folkets Hus.

Emma ska göra en Google grupp av alla epost adresser.

Vi är överens att namnet av plattformen ska ändras till Stadsodling Malmö

Vision och struktur förslag ska skickas till samordningsgruppen eller vara med den 16/9. De ska diskuteras på nästa nätverksträff 5 november.

Påverkangruppen

Inbjudan att vara med:

”vill du aktivt bidra till ökad hållbar stadsodling? Då är detta gruppen för dig. I denna grupp vill vi arbeta med olika verktyg för att påverka nyckelaktörer: Det kan handla om att höja medvenheten, att förse politiker med kunskap och mod att fatta rätt beslut, att ge allmänheten verktyg för att lättare starta upp/utöka egen odling.

Genom ökad medvetenhet om varför ekologisk stadsodling är önskvärd, och genom verktyg som underlättar genomförande för inblandande aktörer, kan vi snabbare öka andelen nyttogrönska i Malmö”.

Odlingsgruppen

Lina har pratat med Charlotte N. Hon är intresserad av att vara med, men odlare har mycket att göra just nu så gruppen är inte särskilt aktiv just nu.

Forskningsgruppen

Ingen representant från forskningsgruppen var inte med på mötet.

Generellt om grupperna.

Alla grupperna är små, svårt att göra någonting. Alla grupper är öppna till alla, behöver inte vara med i en grupp, kan komma och gå som man vill.

Nästa odlingsnätverksträff den 5 november 18-20, Sten Göransson bjuder in.